Start
Biuletyn Informacji Publicznej ZSP nr 5 w Krośnie
informacja o wyniku naboru na stanowisko laborant PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 05 lutego 2016 13:45

Ogłoszenie: http://bip.zsp5.krosno.pl/index.php?option=com_remository&Itemid=101&func=fileinfo&id=1

 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 20 stycznia 2016 06:38

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie ogłasza nabór na wolne stanowisko: laborant do spraw związanych z zapewnieniem prawidłowej pracy systemu informatycznego i pracowni zawodowych w ZSP nr 5 w Krośnie

 

Wymiar etatu: 1

Adres instytucji:

·         Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie im. II Armii Wojska Polskiego ul. Rzeszowska 10; 38-404 Krosno

Miejsce wykonywania pracy:

 • Krosno
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie im. II Armii Wojska Polskiego ul. Rzeszowska 10

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • utrzymywanie szkolnych zasobów informatycznych w prawidłowym stanie;
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych i biurowych;
 • nadzorowanie i sprawdzanie wyposażenia pracowni zawodowych;
 • wprowadzanie danych do aplikacji używanych w szkole;
 • wdrażanie programów i systemów informatycznych;
 • kontrola sprawności sprzętu informatycznego i elektronicznego.

Warunki pracy:

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Wykonywane obowiązki wymagają szczególnych zdolności informatycznych i manualnych z uwagi na zakres zadań. Praca w kontakcie z sprzętem informatycznym i elektronicznym. Pomieszczenia pracy o charakterze laboratoryjno-biurowym spełniają wymogi ergonomii.

 

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Praca na zajmowanym stanowisku odbywać się będzie w budynkach ZSP nr 5 w Krośnie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e :

  • ukończenie studiów inżynierskich pokrewnych z informatyką i elektroniką;
  • znajomość zagadnień sieciowych;
  • znajomość zagadnień telekomunikacji i automatyki;
  • umiejętność diagnozowania stanu technicznego oraz wykonywanie napraw i modernizacji systemów teleinformatycznych;
  • umiejętność standaryzacji oraz integracji systemów informatycznych, stacji roboczych i serwerów;
  • uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI- świadectwo SEP;
  • obywatelstwo polskie;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • doświadczenie w pracy w laboratoriach zawodowych;
  • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie średnim;
  • znajomość technik pomiarowych;
  • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów fachowych w obszarze pracy.

wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka niemieckiego;
 • znajomość specjalistycznego wyposażenia pomiarowego:
 • analityczne myślenie;
 • komunikatywność;
 • zdolności manualne;
 • dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia: -

Termin składania dokumentów:

27-01-2016

Miejsce składania dokumentów:

 • Wymagane dokumenty nałoży złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie, ul. Rzeszowska 10, w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko laborant "

Inne informacje:

- W liście motywacyjnym należy podać stanowisko. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz przesłane po terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane.
- Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.
- Wyklucza się przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
- Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
- Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane(i) zostaną powiadomione(i) telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie postępowania rekrutacyjnego. W razie zastrzeżenia przez kandydatkę/kandydata jednej z możliwości kontaktu – kandydatka/kandydat musi załączyć do swojej aplikacji stosowne oświadczenie lub podać w swojej aplikacji tylko wybraną metodę kontaktu.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu - 134365564

Poprawiony: środa, 20 stycznia 2016 12:21
 
Dane szkoły PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 12 stycznia 2011 09:01

Nazwa: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im II Armii Wojska Polskiego w Krośnielogo szkoły

Rodzaj: Publiczna Szkoła Ponadgimnazjalna

Informacje teleadresowe

Nasze położenie(mapka)

Podstawa prawna działalności szkoły(statut)

NIP: 684-17-55-059

Dyrektor: mgr inż. Marek Kubit
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel.: 13 4365564

Organ Prowadzący: Gmina Krosno oraz http://www.bip.umkrosno.pl/
(informacje odnośnie struktury własnościowej i majątku)

Poprawiony: czwartek, 14 lutego 2013 14:38